cień

43 teksty – auto­rem jest cień.

Wiesz, lu­bię swo­jego den­tystę ... Lu­bię s wo­jego den­tystę bar­dziej, niż swo­je życie, on zaw­sze os­trze­ga mnie, że będzie bolało 

myśl
zebrała 6 fiszek • 27 września 2013, 14:26

Nie muszę ro­zumieć wszys­tkiego i ze wszys­tkim się zgadzać, nie zos­tałem prze­cież stworzo­ny is­totą dos­ko­nałą, lecz nie oz­nacza to prze­cież, że po­winienem to wszyt­ko, co mi niepojęte zniena­widzić i tym pogardzać. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 17 września 2013, 17:48

Sta­raj się przep­raszać jak naj­rzadziej, za to jak naj­częściej sta­raj się zwal­czać włas­ne błędy dob­ry­mi uczynkami. 

myśl
zebrała 7 fiszek • 27 sierpnia 2013, 14:39

Praw­dzi­wa miłość po­lega na zacho­waniu har­mo­nij­nej równo­wagi po­między umiłowa­niem duszy, a umiłowa­niem ciała, ideal­na zaś miłość cechu­je się prze­wagą umiłowa­nia duszy nad umiłowa­niem ciała. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 28 stycznia 2013, 16:37

Jakże jes­teś cichy ... ale gdy­by tyl­ko ktoś mógł zaj­rzeć w two­je wnętrze ... nie wyt­rzy­małyby te­go krzy­ku uszy jego 

myśl
zebrała 8 fiszek • 11 października 2011, 19:53

Czy fak­tycznie śle­py jest ten, który nie widzi Cię wzro­kiem, czy ten, który po­mimo je­go po­siada­nia Cię nie dostrzega? 

myśl
zebrała 9 fiszek • 10 października 2011, 21:32

Naj­bar­dziej przeżywają ci, którzy przeżywają w ciszy. 

myśl
zebrała 17 fiszek • 7 września 2011, 23:42

- Gdy­by ktoś te­raz pod­szedł i za­pew­nił Cię, że po śmier­ci tra­fisz do ra­ju w którym wszys­tkie Two­je marze­nia się spełnią i wszys­tkie Two­je sny staną się real­ne, za­biłabyś się?
- Ha­ha! Chyba [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 9 fiszek • 2 stycznia 2011, 01:25

Mówią, że do­piero kiedy ut­ra­cimy daną rzecz nieod­wra­cal­nie, do­piero wte­dy ro­zumiemy jej znacze­nie. Za­tem ... kiedy stra­cisz wszys­tko, do­piero wte­dy zro­zumiesz czym jest miłość. 

myśl
zebrała 20 fiszek • 27 października 2010, 00:04

Podzi­wiaj tyl­ko to, cze­go nie możesz naśladować 

myśl
zebrała 3 fiszki • 18 października 2009, 21:14
cień

wszystkie znalezione cytaty

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

cień

Użytkownicy
B C D
Kalendarz
Aktywność